POSLÁNÍ SVAZU

Základním posláním svazu je vytvářet podmínky pro rozvoj dopravního systému republiky a to ve všech základních i příbuzných oborech. K naplnění svého poslání vykonává svaz zejména tyto činnosti:

-

hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou České republiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi,

-

podporuje práci svých členů prostřednictvím nabídky informací a koordinuje přístup svých členů ke koncipování jejich společných stanovisek a rozhodnutí v dané věci,

-

prostřednictvím sdělovacích prostředků zajišťuje informovanost a usiluje o porozumění veřejnosti pro potřeby svých členů v podnikatelské a zaměstnavatelské sféře,

-

působí jako odborný poradce při přípravě politicko-hospodářských rozhodnutí v oblasti dopravy na národní i mezinárodní úrovni,

-

uplatňuje zájmy svých členů v zahraničí formou spolupráce se zahraničními podnikatelskými svazy působícími v oblasti dopravy a pomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů.

Spolupráce se zahraničními svazy je důležitá pro harmonizaci dopravních podmínek jednotlivých druhů doprav a zavedení systému práce pro zakládání spolupráce s příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii.

K zabezpečení těchto činností má svaz vytvořeny vazby na příslušné centrální orgány a jejich odborné útvary. Nejužší kontakty jsou vybudovány s odbornými útvary Ministerstva dopravy, které vyžadují účast zástupců našeho svazu při tvorbě dopravních vyhlášek.

Vliv na rozvoj dopravního systému ve státě prosazuje svaz kromě účastí svých odborníků v pracovních týmech rezortního ministerstva i v podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru Parlamentu ČR. Nejvyšší republikový dohadovací orgán, tripartita, má zřízenu dopravní komisi, které je prezident svazu členem.

Svaz dopravy je připomínkovým místem, takže podle příslušnosti mohou jednotlivé sekce svazu jeho prostřednictvím uplatňovat připomínky k legislativním záměrům státu.

Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, která pro období mezi zasedáním VH pověřuje exekutivním vedením představenstvo svazu, které je sedmnáctičlenné. Ze svého středu volí představenstvo prezidenta a viceprezidenty. Tito tvoří výkonný výbor svazu. Nejvyšším kontrolním orgánem svazu je pětičlenná dozorčí rada.