SEKCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY  
 

Sekce železniční dopravy, sdružuje velmi významné dopravní, spediční a dodavatelské firmy provozující železniční, případně kombinovanou dopravu, nebo se významně podílejí na budování železniční dopravní infrastruktury.

Činnost sekce spočívá především v odborných složkách provozních, přepravních, vozidlových a v infrastrukturách. Cílem je přiblížit se požadavkům a záměrům EU v oblasti železniční dopravy, zachovat plnou funkčnost železniční dopravy v ČR a být plnohodnotnou součástí evropské železniční sítě.

Přijetím zákona č.266/94 Sb. o drahách byl umožněn, mimo ČD, přístup dalších dopravců na železnici. Z toho vyplynula nutnost zajistit mimo konkurence i spolupráci všech zúčastněných dopravců. Železnice má v ČR stále významný podíl především v nákladní dopravě, kde zajišťuje 40% veškeré nákladní dopravy, což je výrazně více, než je v Evropě obvyklé. V osobní dopravě se přes mírný pokles dokonce její podíl na trhu při značném poklesu autobusové dopravy zvyšuje.

Velice rychle se rozvíjel počet dopravců v nákladní dopravě, a to především u hromadných substrátů při dopravě z místa těžby, resp. výroby, do místa spotřeby. Vstup externích dopravců na síť železnice se uskutečňuje za cenu regulovanou Ministerstvem financí, což způsobuje celou řadu problémů na straně externích dopravců i na straně správce sítě ČD.

Po zahájení privatizace a pronájmů regionálních tratí se začíná rozvíjet i provozování osobní dopravy více dopravci. I zde je sporný bod, a to rozdělování státní dotace na osobní dopravu, protože není stanoveno dotační pravidlo.

Z koncepčního hlediska stojí před sekcí v současné době především úkoly spojené se spoluprací na realizaci tezí stanovených usnesením vlády o dopravní politice České republiky pro oblast železniční dopravy. Zde se jedná především o úkoly v privatizačním a transformačním procesu ČD, v přípravě podmínek pro vstup do EU, zajištění optimalizované dopravní obsluhy regionů, rozvoji infrastruktury a harmonizaci podmínek dopravního trhu.

V návaznosti na tyto základní úkoly se v dané době jeví jako nejdůležitější výrazné zlepšení legislativního rámce železniční dopravy jak uvnitř tohoto dopravního oboru, tak i ve vztahu k ostatním druhům dopravy.