SEKCE SILNIČNÍ DOPRAVY  
 

Členská základna sekce silniční dopravy vznikla historicky z bývalých podniků ČSAD, které se v průběhu let 1992-1998 transformovaly a restrukturalizovaly všemi formami privatizačního procesu v České republice. Nyní má sekce 39 podnikatelských subjektů s více než 12 000 zaměstnanců a tyto členské firmy disponují mnohatisícovým parkem autobusů a nákladních vozidel.

Většina firem má i velmi kvalitní technické zázemí a díky této skutečnosti rovněž reprezentují všechny rozhodující zahraniční i domácí výrobce kamionů, autobusů a návěsů (Volvo, DAF, Mercedes, Karosa, Renault, MAN, Scania) včetně komplexního doplňkového sortimentu zboží a náhradních dílů přes pneumatiky, naftu až po speciální nářadí a pracovní pomůcky. Díky těmto vysoce kvalitním zázemím jsou skoro všechny firmy schopny poskytovat komplexní dopravní, spediční, servisní a doplňkové obchodní služby tisícovkám malých dopravních firem a živnostníkům včetně všech projíždějících zahraničních kamionů a autobusů.

Sekce silniční dopravy důrazně a nekompromisně obhajuje zájmy podnikatelů v silniční dopravě vůči orgánům státní správy a samosprávy. Činnost sekce a její výsledky jsou opřeny o vysoce odbornou a aktivní práci rozhodující skupinky špičkových odborníků v dopravě, kteří v zájmu sekce silniční dopravy pracují.

Z činnosti sekce silniční dopravy je nutno ocenit její přínos pro:

-
trvalý podíl na zpracování dotačních pravidel a principů pro veřejnou osobní dopravu
-
podíl na tvorbě cenové politiky pro veřejnou osobní dopravu
-
trvalá účast na zpracování dopravní politiky České republiky
-
permanentní tlak na změnu legislativy v oboru silniční dopravy a dopravy jako celku v zájmu přibližování se principům Evropské unie a trvalé uplatňování připomínek ke všem zákonům, vyhláškám či státnímu rozpočtu v rámci připomínkových řízení jednotlivých ministerstev
-
významné role vedoucích členů sekce silniční dopravy v mezinárodních a národních podnikatelských a zaměstnavatelských sdružení v silniční dopravě a dopravě vůbec
-
v zájmu sociálního smíru trvalý dialog s Odborovým svazem dopravy
-
stálý tlak na vládu, ministerstva, Parlament ČR v případě mimořádně složitých situací omezujících podmínky podnikání silničních dopravců, jako např. trvalé problémy na hraničních přechodech , neprovádění státního odborného dozoru vůči domácím, ale především zahraničním silničním dopravcům či necitlivé zásahy do daňových či jiných předpisů
-
vytváření rovných podmínek pro podnikání v mezinárodní a tuzemské nákladní dopravě pro národní i zahraniční dopravce.

Základní strategické cíle sekce silniční dopravy jsou následující:

-
zabezpečit podíl sekce na zpracování, podpoře přijetí a následné kontrole dodržování dopravní politiky ČR nejméně do roku 2010 s prioritou zabezpečení trvalé obnovy vozového parku se státní podporou až do doby vytvoření tržního prostředí
-
vytvořit nekompromisní tlak na harmonizaci legislativních podmínek ČR s EU v oblasti silniční dopravy (zvláště v podmínkách vstupu na dopravní trh, uplatňování principů závazků veřejné služby a podpory podnikání)
-
uplatnit tlak na zpracování daňové koncepce postupného zpoplatnění silniční dopravy v horizontu před vstupem, při vstupu a po vstupu do EU s prioritou podpory veřejné osobní dopravy
-
zabezpečit intenzivní tlak na vytvoření jednotného a silného svazu silničních dopravců ČR a to buď jako zcela samostatného svazu nebo v rámci jednotného svazu dopravy ČR
-
vytvořit účinný tlak na povinnost státu provádět státní odborný dozor jak v oblasti technické, tak i dopravní
-
uplatnit a podpořit systémové zpracování podpory domácího dopravního trhu a dopravců před vstupem a v dílčím období po vstupu do Evropské unie
-
důrazným způsobem požadovat budování dopravní infrastruktury včetně zabezpečování oprav dálniční a silniční sítě.