SEKCE VODNÍ DOPRAVY  
 

Sekce vodní dopravy sdružuje organizace a soukromé firmy působící v oboru vodní dopravy.

Předmětem činnosti sekce je vytváření podmínek pro rozvoj dopravních systémů v nákladní, osobní a rekreační vodní dopravě a také vnitrozemských přístavů a loděnic. Prioritou je prosazování a obhajoba potřeb rejdařů a podnikatelů v oboru vodní dopravy a zastupování jejich zájmů k dosažení rovného a objektivního podnikatelského prostředí v ČR. Sekce pokrývá profesně širokou a místně rozptýlenou škálu členů průřezově zastupující všechny obory podnikání ve vodní dopravě.

Zejména se jedná o řešení následujících problémů :

-
ve spolupráci se státními orgány zavést systém společného vytváření státní dopravní politiky a souvisejících záměrů ( dopravní síť )
-
objektivizovat dnešní postavení a funkci celého oboru vodní dopravy v podnikatelském prostředí v ČR na běžnou úroveň v EU
-
zahrnout vodní dopravu do národních programů v ČR dle evropského programu "NAIADES"
-
projednat požadavky dopravců na kvalitu a spolehlivost vodních cest v ČR, zejména její infrastrukturu a funkci a rozvoj
-
nadále harmonizovat legislativní, technické, dokladové a provozní podmínky naší plavby s EU
-
spolupracovat s dalšími profesními sdruženími a sjednotit organizačně i legislativně všechny organizace ve vodní dopravě v ČR
-
aktivně se zapojit do evropských struktur vodní dopravy, např. "Evropské unie plavebních podniků", "Evropského svazu vnitrozemských přístavů" a dalších
-
zahrnout požadavky oboru vodní dopravy do oficiálních materiálů jako je dopravní politika ČR, rozvoj dopravních sítí infrastruktury ČR, uplatnění dohody AGN na dopravní síti ČR apod.

Sekce podporuje:

-
sjednocení legislativních podmínek pohybu zboží a dopravců, vytvoření tržních vztahů mezi jednotlivými dopravami
-
výstavbu a modernizaci infrastruktury vodní dopravy vč. vnitrozemských přístavů v souladu s naplňováním dohody AGN o mezinárodních transevropských trasách v Evropě
-
obnovu a rozvoj lodního parku, překladových a skladových mechanismů, logistických center
-
výchovu kvalifikovaných odborníků vodní dopravy na úrovni učňovského školství (plavební provoz, stavba lodí), středního školství (plavební provoz, stavba lodí, dopravně inženýrské zaměření) a vysokého školství (dopravní, inženýrské, provozně ekonomické zaměření)
-
propagační a osvětovou činnost členů sekce v rámci odborných seminářů a konferencí , v odborných periodikách a při dalších akcích.

Sekce se řídí stanovami.