SEKCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY  
 

Členská základna sekce městské hromadné dopravy je tvořena nejen provozovateli městské hromadné dopravy, tj. dopravními podniky řady českých měst, členy jsou rovněž ROPID jako organizátor pražské integrované dopravy a Pražská strojírna, prakticky monopolní dodavatel kolejových konstrukcí a řady zařízení pro tramvajovou dopravu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Potenciál sekce tvoří sedm členských firem s více než 15.000 zaměstnanci. Jejich provozní zázemí představuje vozový park metra, tramvají, autobusů a trolejbusů, včetně odpovídající technické základny, s ročním objemem téměř 1,260 mld. přepravených cestujících. Jednotlivé podniky zajišťují nejen vlastní přepravu cestujících, ale i řadu servisních a opravárenských činností i pro cizí firmy.

Základní činnost sekce je obhajování zájmů veřejných přepravců ve městě na úrovni státní správy i samosprávy. Pozornost se soustřeďuje především na:

-
vytváření podmínek pro financování veřejné dopravy ve městě
-
účast při zpracování materiálů k podpoře městské hromadné dopravy ze státního rozpočtu
-
tvorbu tarifní politiky pro integrovanou dopravu ve městech a regionech
-
účast na formulování "dopravní politiky České republiky", především části o městské hromadné dopravě
-
tlak na legislativu a příslušné instituce ve vytváření podmínek funkcí městské hromadné dopravy jednotně ve všech jejich subsystémech.

  Pro období do roku 2010 jsou uplatňovány především tyto strategické cíle:

-
trvalé zvyšování kvality městské hromadné dopravy, s přihlédnutím k aspektům životního prostředí
-
stabilizace podílu přepravní práce mezi MHD a IAD ve městech, s cílem zabránit poklesu MHD v celoměstském měřítku pod hodnotu 55% celkového objemu přepravní práce v roce 2010
-
tlak na maximální uplatňování preference MHD v městském provozu
-
obnova vozových parků MHD novými a modernizovanými vozy, které budou garantovat konkurenceschopnost veřejné dopravy proti individuální automobilové dopravě
-
tlak na harmonizaci legislativních podmínek ČR a EU především v oblasti státní účasti na financování rozvoje a obnovy městské hromadné dopravy.