SEKCE PODNIKOVÉ DOPRAVY  
 

V roce 1990 bylo ustaveno Sdružení podnikových doprav ČSFR, jehož česká část se v roce 1992 včlenila jako "sekce podniková doprava" do Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR.

V současné době sdružuje celkem 21 subjektů - průmyslových, těžebních, obchodních a jiných podniků České republiky, které pro vysokou přepravní náročnost svých výrobních, technologických a odbytových procesů provozují ve významném rozsahu vlastními prostředky i dopravní činnost a činnost související. Mezi členy sekce tak náleží významné průmyslové podniky. Členské organizace sekce zaměstnávají téměř 6 tisíc zaměstnanců, provozují stovky lokomotiv, tisíce železničních vozů, kapacitně významné železniční dráhy (vlečky), poměrně rozsáhlý vozový park silniční závodové dopravy a vlastní zasílatelství.

Sekce sdružuje organizace, které svými výrobními a odbytovými procesy představují rozhodující zdroj přepravních zakázek pro veřejnou dopravu, především železniční, a tím i rozhodující místa nakládky a vykládky a k tomu nezbytné manipulace s železničními vozy. Současně se však jedná o organizace, které svou vlastní dopravní činností pronikají až k jádru technologických procesů, přičemž základním posláním takto provozované dopravy je minimalizovat zátěž dopravy na cenu produkce a přispět tak k udržení konkurenceschopnosti těchto organizací.

Na základě bezprostřední spjatosti s přepravci projevují členové sekce přirozený zájem na tom, aby dopravní soustava státu svojí funkčností vytvářela podmínky pro podporu a rozvoj podnikání. Usilují proto o aktivní účast na přípravě zákonů a prováděcích předpisů, upravujících legislativní a cenové podmínky jednotlivých dopravních oborů, a na přípravě základních dokumentů dopravní politiky České republiky. Vycházejí přitom z vzájemné podmíněnosti vztahů dopravců a přepravců, vazby dopravní a průmyslové politiky, v níž nelze připustit, aby v důsledku absence nebo nevyváženého nastavení regulačních principů a pravidel nebyly kterékoli subjekty provozující dopravu dominantního nebo monopolního postavení vůči přepravcům.

Sekce podnikové dopravy usiluje o to, aby přepravcům byla zajištěna možnost výběru mezi jednotlivými druhy doprav, a možnost variantní volby dopravce zejména v případech, kdy přepravce vzhledem k charakteru a hromadnosti přepravovaných substrátů nemůže volit jinou než dopravu železniční. Sekce podporuje postupnou harmonizaci jednotlivých druhů doprav a nastolení naprosto rovných a vyvážených podmínek pro podnikání v dopravě.

Vzhledem k silné vazbě přepravců sdružených v sekci podnikové dopravy na dopravu železniční věnuje sekce intenzivní pozornost procesu transformace české železnice a s ohledem na dominantní postavení veřejného dopravce i postupu transformace Českých drah. Z pozice rozhodujících zákazníků Českých drah a významných železničních přepravců členové sekce uplatňují svůj zájem na tom, aby transformační procesy byly vedeny k posilování konkurenceschopnosti železniční dopravy a zkvalitňování jejích služeb.

Stejně aktivně sekce působí i k podpoře silniční závodové dopravy a k urychlení rozvoje progresivních systémů kombinované dopravy, podmiňujících soulad s dopravní politikou EU a začlenění do společného dopravního trhu.

Sekce udržuje četné pracovní kontakty jak s ostatními sekcemi v rámci Svazu, tak například se Sdružením majitelů a provozovatelů soukromých železničních vozů a se zahraničními partnerskými organizacemi, mezi něž patří např. Združenie podnikových dopráv Slovenské republiky a Verband Deutscher Verkehrsunternehmen v SRN.

V souladu s rozhodujícím zaměřením sekce podnikové dopravy působí uvnitř sekce odborné skupiny pro dopravní politiku, pro tarify a ceny, pro dopravní legislativu, pro techniku a údržbu a pro silniční dopravu.