SEKCE KOMBINOVANÉ DOPRAVY  
 

V lednu 1997 byla založena sekce kombinované dopravy. Sekce KD je dobrovolným sdružením subjektů provozujících kombinovanou dopravu a přepravu a to s působností pro celou ČR. Posláním sekce je zastupování a ochrana hospodářských zájmůčlenů a rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Hlavním úkolem sekce je podpora rozvíjení kombinované dopravy a přepravy. Sekce se aktivně podílí na tcorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu ke kombinované dopravě a přepravě a vyjadřuje se k navrhovaným předpisům v oblasti dopravy.

V sekci KD jsou zastoupeny všechny v současné době provozované systémy kombinovaných přeprav na našem území. Vedle rozhodujících operátorů v oblasti přeprav kontejnerů ISO řady I a výměnných nástaveb po silnici, železnici i vodě, je zde zastoupen i operátor provozující systém kontejnerů ACTS. Kromě operátorů nedoprovázené kombinované dopravy je členem sekce i provozovatel doprovázené kombinované dopravy v ČR - obou linek ROLA (přeprava kamionů po železnici). Zastoupení mají i silniční dopravci podílející se na kombinovaných přepravách. Jednání sekce se zúčastňuje i zástupce ČD. Pravidelná účast na jednání a aktivní přístup je zajištěn i ze strany Ministerstva dopravy a spojů ČR.

Sekce zabezpečuje zejména projednávání rámcových podmínek a podpůrných opatření, vedoucích k rozvoji kombinované přepravy v ČR. Tato opatření byla přijata do vládního návrhu koncepce rozvoje kombinované dopravy v ČR.

Sekce zpracovala vlastní koncepci kombinované dopravy. Ta se stala podkladem pro Ministerstvo dopravy a spojů při vypracování materiálu věnovaného systémové podpoře rozvoje kombinované dopravy do roku 2000, schváleného v červnu letošního roku vládou.

Sekce ihned zahájila přípravu materiálů vycházejících z předpokladu schválení systémové podpory rozvoje kombinované dopravy do roku 2000. Sekce KD zpracovala návrh vyhlášení obchodní veřejné soutěže na nákup technických zařízení pro kombinovanou dopravu a přepravu s použitím státní dotace, který předala vyhlašovateli veřejné soutěže t.j. MDS. Tento návrh vznikl i jako reakce na schválený státní rozpočet pro rok 1998, kde byla poprvé v historii ČR vyčleněna i určitá částka, byť malá, jako dotace pro zařízení pro kombinovanou dopravu. Dosud se tato dotace týkala pouze finančních prostředků na nákup železničních vozů ČD a určených pro kombinovanou dopravu a malá dotační částka byla určena na úpravu motorů říčních lodí. Dotována je formou provozní dotace i linka ROLA Lovosice-Drážďany.

I když jednotliví operátoři kombinované přepravy jsou vzájemně konkurenčními subjekty na poli kombinovaných přeprav a služeb s nimi souvisejících, dokázali se spojit v úsilí vedoucím k rozvoji u nás stále nedoceněné kombinované přepravy.